Και ο Τουρισμός στους τομείς για εργασία πολιτών τρίτων χωρών – Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ

5

Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 24424/07.03.2023 (ΦΕΚ Β΄ 1314) προστίθεται και ο κλάδος του τουρισμού στον κατάλογο των τομέων απασχόλησης στους οποίους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80), εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

Η Απόφαση των υπουργών Εργασίας, Μετανάστευσης, Ναυτιλίας και Επικρατείας προβλέπει ότι “ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία και καλύπτει τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας συμπληρώνεται με τον κλάδο του τουρισμού”.